Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van De Beautygids en de sites die bij het Beautygids netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op De Beautygids site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit op de pagina(s) van De Beautygids zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op De Beautygids geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van De Beautygids site , of met de tijdelijke onmogelijkheid om De Beautygids site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van De Beautygids site verkregen is. De Beautygids site garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via De Beautygids site verkregen informatie. De informatie op De Beautygids site wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Een bezoeker/ster van De Beautygids mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in De Beautygids site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van De BeauyGids (ook niet via een eigen netwerk).
2004 De Beautygids.com Opmerkingen of Suggesties